Omgevingsvergunning

Voor een project op het gebied van de fysieke leefomgeving (wonen, ruimte, milieu, monumenten, water en natuur) bent u verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u voor de verschillende vergunningplichtige activiteiten één aanvraag omgevingsvergunning indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure.

Een omgevingsvergunning is verplicht voor:

  • bouw en verbouw
  • slopen
  • brandveilig gebruik van gebouwen
  • kappen van een boom
  • verbouwen en/of restaureren van een monument
  • aanbrengen van gevelreclame
  • opslag/plaatsen van roerende goederen op de openbare weg (steigers, containers)
  • aanleggen of veranderen van een weg
  • milieu en bedrijven
  • indirecte lozingen

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de activiteiten waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt is de reguliere procedure, 8 weken, of de uitgebreide procedure, 26 weken, van toepassing. Binnen deze termijnen neemt de gemeente een besluit om de omgevingsvergunning wel of niet te verlenen.

Vogels, vleermuizen en andere kleine zoogdieren aanwezig?

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en soms andere kleine zoogdieren een nest of verblijfplaats hebben. Op basis van de Wet natuurbescherming mogen deze beschermde inheemse diersoorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd. Voorafgaand aan kap- of snoeiwerkzaamheden moet dit worden gecontroleerd. Is er sprake van verstoring of beschadiging dan mogen deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden zonder een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Met de flora en faunacheck kunt u zelf onderzoeken of op uw locatie beschermde planten of dieren mogelijk aanwezig zijn.

De gemeente heeft geen bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Maar vaak zal een ontheffing van de Wet natuurbescherming samen lopen met activiteiten als kappen, bouwen, slopen en monument wijzigen waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Daarom haakt de ontheffing van de Wet natuurbescherming aan bij de omgevingsvergunning die door de gemeente wordt verleend. Via het omgevingsloket online www.omgevingsloket.nl, kunt u de ontheffing van de Wet natuurbescherming samen met de toestemming voor de activiteiten kappen, bouwen, slopen en monument wijzigen in één keer aanvragen. 

Meer informatie op www.rvo.nl

Beleid & Wetgeving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Regeling omgevingsrecht (Mor)
Besluit omgevingsrecht (Bor)

De hoogte van de leges voor de omgevingsvergunning is afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor toestemming wordt verleend.

De kosten (leges) zijn vastgesteld in de Legesverordening 2019.

Vooroverleg

Twijfelt u of het uitvoeren van een activiteit vergunningplichtig is of wilt u een complex project realiseren. Maak dan een afspraak voor vooroverleg met de klantbegeleiders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Een groot voordeel is dat aan u wordt uitgelegd hoe de procedure in z'n werk gaat en welke gegevens u moet verstrekken om een volledige aanvraag te doen. Bovendien hoort u meteen of er meerdere vergunningen nodig zijn.

Aanvraag

Via het omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl, kunt u uw aanvraag indienen. Doe eerst de vergunningencheck om te zien of voor uw geplande activiteiten een vergunning en/of melding nodig is.

Per 1 januari 2014 hebben bedrijven eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online. Overgang naar niveau 2 geeft bedrijven meer zekerheid over het veilig gebruik van Omgevingsloket online.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het indienen van een volledige aanvraag? Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden