Monument wijzigen

Bezit u een woning die als gemeentelijk- of rijksmonument staat geregistreerd? Dan heeft u voor het restaureren, herstellen, verbouwen, slopen, verstoren of anderzins wijzigen van het monument een omgevingsvergunning nodig.

Door de aanwijzing als gemeentelijk- of rijksmonument is het gehele pand of bouwwerk inclusief het interieur beschermd. In de monumentenbeschrijving staan de te beschermen monumentale waarden. Tijdens de vergunningprocedure wordt beoordeeld in hoeverre de voorgenomen wijzigingen van invloed zijn op de monumentale waarden van het monument. 

De publicatie '10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten' geldt als algemeen kader voor de beoordeling van wijzigingen aan monumenten. Het is ook een richtlijn voor u als eigenaar wanneer u van plan bent om uw monument te restaureren of te verbouwen. 

Per 1 januari 2012 is er geen vergunning meer nodig voor:

 • Onderhoud aan een monument. Dit geldt voor kleinschalige onderhoudswerkzaamheden waar de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet wijzigt.
 • Voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarden waarbij geen hak- en breekwerk in het casco nodig is. Raadpleeg voor de monumentale waarde de monumentenbeschrijving of neem contact op met de gemeente.
 • Bouwactiviteiten bij het monument zoals tuinmeubels, schuttingen, keermuren.

Vergunningprocedure

De omgevingsvergunningprocedure voor gemeentelijke monumenten duurt 8 weken. Door de gemeente wordt aan de erfgoedcommissie om advies gevraagd. Burgemeester en wethouders beslissen met in inachtneming van dit advies op de aanvraag omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunningprocedure voor rijksmonumenten duurt voor kleine wijzigingen 8 weken en voor ingrijpende wijzigingen 26 weken.

De erfgoedcommissie wordt bij kleine wijzigingen om advies gevraagd. Wanneer sprake is van een ingrijpende wijziging (reconstructie, een nieuwe functie of (gedeeltelijke) sloop) bij rijksmonumenten dan wordt door de gemeente zowel aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als aan de erfgoedcommissie advies gevraagd. Burgemeester en wethouders beslissen met inachtneming van dit advies/deze adviezen op de aanvraag omgevingsvergunning.

Préadvies

Het is mogelijk om de erfgoedcommissie en bij ingrijpende wijzigingen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vooraf om een preadvies te vragen over uw bouwplan. Voordeel hiervan is dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet is gestart. U kunt uw bouwplan nog aanpassen conform het préadvies.

Maak een afspraak voor vooroverleg of bel (0299) 452 452.

Voordeel hiervan is dat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet is gestart. U kunt uw bouwplan nog aanpassen conform het preadvies van de welstandscommissie.

Beleid & Wetgeving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Regeling omgevingsrecht (Mor)
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Monumentenwet 1988

Een omgevingsvergunning is nodig bij:

 • Ingrepen in casco en verschijningvorm van het monument.
 • Vervangen van historisch materiaal dat niet op dezelfde wijze (met hetzelfde materiaal) kan worden terug geplaatst zoals bijvoorbeeld bij historisch glas-in-lood.
 • Het reinigen en uithakken van gevels.
 • Het wijzigen van interieuronderdelen met monumentale waarde zoals bijvoorbeeld stucplafonds, historische wandbekleding, lambriseringen en haardpartijen.
 • Vernieuwing van daken.
 • Vervangen van kozijnen ten behoeve van isolatieglas/dubbel glas.
 • Het in een andere kleur schilderen van houtwerk of bepleistering.
 • Het aanbouwen van bijvoorbeeld een serre.
 • Het aanbrengen van een zonwering op de voorgevel.

Geen omgevingsvergunning is nodig bij:

 • Het vervangen van enkele dakpannen door hetzelfde materiaal.
 • Het vervangen van kapotte ruiten.
 • Het opschuren en schilderen in dezelfde kleur.
 • Het herstellen van verrot kozijnhout.
 • Het herstellen, vervangen of vernieuwen van hemelwaterafvoer in hetzelfde materiaal.
 • Het herstellen van ijzerwerk.
 • Het vervangen van delen van dakbedekking.
 • Het opstoppen van rieten daken.
 • Verwijderen van hard- en zachtboard betimmeringen, gipsplaten, keuken- of badkamerinrichtingen en verlaagde plafonds.

Lees verder in de folder vergunningsvrije werkzaamheden (pdf) wat wel en niet zonder vergunning mag.

Bouwbesluit 2012 en monumenten

Meer informatie over het bouwbesluit 2012 en de gevolgen voor monumenten leest u in de folder Bouwbesluit 2012 (pdf).

De leges voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van staan in de tarieventabel 2019 in de Legesverordening 2019.

Uitvoering onderhoud- en restauratiewerkzaamheden

Voor het uitvoeren van onderhoud- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten is specifieke kennis en ervaring nodig. Om de kwaliteit van de uitvoering te borgen zijn voor diverse werkzaamheden, zoals metsel- en voegwerk, uitvoeringsrichtlijnen opgesteld.

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, www.cultureelerfgoed.nl en op www.monumenten.nl is veel informatie over de instandhouding (onderhoud en restauratie) van monumenten te vinden.

Duurzaam Bouwloket

Welke energiebesparende maatregelen kunnen worden getroffen en hoe doe je dat? Via de website, per mail of telefonisch kunt u bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al uw vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden voor uw woning. Let op! Voor energiebesparende maatregelen aan monumenten is meestal een omgevingsvergunning nodig.

Om u monument duurzaam te maken kunt u gebruik maken van De Groene Menukaart.

Bij beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. De toolkit erfgoed helpt bij duurzame verbouwing van monumenten

Vergaderingen monumentenadviescommissie

De monumentenadviescommissie vergadert 1x per maand. U kunt op het aanvraagformulier omgevingsvergunning aangeven of u bij de behandeling van uw aanvraag wilt zijn. De vergaderlocatie is Emmastraat 111 in Alkmaar.

Vergaderdata 2019

 • 16 januari

 • 27 februari

 • 20 maart

 • 17 april

 • 15 mei

 • 19 juni

 • 17 juli

 • 21 augustus

 • 11 september

 • 16 oktober

 • 20 november

 • 18 december

Zie ook

Voordat u met de werkzaamheden aan het momument begint moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Asbest

Het kan zijn dat in het pand asbest toegepast is.

Het slopen van asbest is alleen toegestaan door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Zie hiervoor http://asbest.startpagina.nl/

Subsidie asbestdaken

Eigenaren van gebouwen met een dak van asbest kunnen een subsidie aanvragen voor renovatie. Kernboodschap asbest

Lees hier meer over: https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Vooroverleg

Twijfelt u of voor bepaalde (onderhouds)werkzaamheden vergunning moet worden aangevraagd of wilt u een complex project realiseren. Maak dan een afspraak voor vooroverleg met de klantbegeleiders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Een groot voordeel is dat aan u wordt uitgelegd hoe de procedure in z'n werk gaat en welke gegevens u moet verstrekken om een volledige aanvraag te doen. Bovendien hoort u meteen of er meerdere vergunningen nodig zijn en welke monumentensubsidies kunnen worden aangevraagd.

Aanvraag

U kunt digitaal uw omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl, ook bijlagen kunt u elektronisch bijsluiten.
Het digitale aanvraagformulier omgevingsvergunning kunt u ook uitprinten, invullen en persoonlijk of via de post indienen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Per 1 januari 2014 hebben bedrijven eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online. Overgang naar niveau 2 geeft bedrijven meer zekerheid over het veilig gebruik van Omgevingsloket online.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het indienen van een volledige aanvraag? Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden