Kinderopvang exploitatie

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) wordt alle kinderopvang

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang en
  • gastouderbureaus en gastouders

geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang (Wko). Iedere kinderopvangvoorziening in het LRK heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Raadpleeg het register

Gemeente verantwoordelijk voor registratie

De gemeente zorgt voor de registratie van kinderopvangorganisaties. Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste informatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Houders dienen voor het starten van exploitatie en voor wijzigingen de daarvoor opgestelde formulieren te gebruiken. Kijk op de website van de rijksoverheid en gebruik de formulieren.

Wijzigingen in Landelijk Register Kinderopvang

Eigenaren van kinderopvangorganisaties zijn verplicht wijziging van gegevens direct door te geven aan de gemeente. Kijk op de website van de rijksoverheid en gebruik hiervoor de formulieren

Exploitatie starten

Kinderopvang moet voldoen aan wet- en regelgeving. Voor het starten van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau heeft u te maken met:

  • het bestemmingsplan
  • een gebruiksvergunning
  • de Wet kinderopvang (Wko)

Gastouders dienen ook te voldoen aan wet- en regelgeving. Starten als gastouder kan alleen via een gastouderbureau. 

Beleid & Wetgeving

Wet op de kinderopvang (Wko)

Onderneming

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) zijn kwaliteitseisen opgenomen waaraan kinderopvang moet voldoen. Een kinderopvangvoorziening wordt geïnspecteerd op wet- en regelgeving. De GGD inspecteert kindercentra, gastouderbureaus en gastouders in opdracht van de gemeente. Als niet aan de eisen wordt voldaan, neemt de gemeente handhavingsmaatregelen. Conform de Wko wordt een aantal onderwerpen geïnspecteerd: Kinderopvang in de zin van de wet, Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie en inrichting en Ouderrecht. In de praktijk moet onder meer aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten.
  • Medewerkers/houders dienen in het bezig te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
  • Bij een kindercentrum moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn.

Gebouw

Bestemmingsplan

Wanneer u een geschikt pand hebt gevonden, dient u eerst na te gaan of uw activiteiten wel passen binnen het geldende bestemmingsplan. Een aantal bestemmingsplannen is digitaal beschikbaar. Nadere informatie is op te vragen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Bouw- en gebruiksvergunning

U moet ervan uitgaan dat u voor het verbouwen van een (bedrijfs)pand omgevingsvergunning moet aanvragen. Productinformatie over deze vergunning leest u bij Ook van belang.

Voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) (zoals bedoeld in de artikelen 1.45 van de Wet kinderopvang) van kinderopvanglocaties en gastouders zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn als volgt:

Voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) € 1.439,80

Voor het aanbieden van gastouderopvang € 467,80 (wordt in rekening gebracht bij de gastouder)

Aanmelden nieuwe locatie

1. Minimaal tien weken voor de start van uw onderneming dient u de locatie in te schrijven in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Aanvraagformulieren/wijzigingsformulieren

Stuur de ingevulde formulieren samen met de overige documenten op naar:

Gemeente Purmerend
team Vastgoed
Postbus 15
1440 AA Purmerend

of info@purmerend.nl.

Als u de formulieren met documenten via de e-mail stuurt, denk er dan aan dit via een beveiligde e-mail te doen.

2. Na ontvangst van het formulier, wordt in opdracht van de gemeente, door de GGD een voorinspectie uitgevoerd. De GGD maakt hiervoor een afspraak met u.

Een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau mag pas in exploitatie worden genomen als uit GGD-onderzoek blijkt dat de exploitatie in overeenstemming is met de kwaliteitseisen zoals genoemd in de Wet kinderopvang.

3. Na een positief advies van de GGD wordt de locatie/onderneming ingeschreven in het LRK. Hierover ontvangt u van de gemeente bericht. Na het besluit van de gemeente kunt u de exploitatie starten. Uiterlijk tien weken na de aanvraag neemt het college een besluit.

4. Drie maanden na de start van de exploitatie wordt een reguliere inspectie uitgevoerd (geldt niet voor gastouders).

5. De GGD stelt naar aanleiding van de inspectie een inspectierapport op. Het rapport wordt verzonden naar de ondernemer en naar de gemeente. Het rapport wordt gepubliceerd in het LRK. De ondernemer moet het rapport op zijn website plaatsen.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden