IOAZ-uitkering

De regeling IOAZ biedt aan oudere gewezen zelfstandigen vanaf 55 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum.

Ondernemers die als gevolg van tegenvallende bedrijfsresultaten of door arbeidsongeschiktheid in financiële problemen zijn geraakt, kunnen bij de Afdeling Werk en Welzijn terecht voor financiële ondersteuning en/of advies. Ook staan zij ondernemers bij die hun bedrijf (voortijdig) willen beëindigen.

Uitkeringsgerechtigden die zich oriënteren op het starten van een eigen bedrijf, kunnen van de afdeling Werk en Welzijn hulp krijgen. De Afdeling Werk en Welzijn voert diverse wettelijke regelingen uit, waaronder ook het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de Inkomensondersteuning oudere zelfstandigen (IOAZ).

  • U bent ouder dan 18 jaar en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • U verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U heeft een eigen bedrijf en u draagt, eventueel samen met anderen, een financieel risico in het bedrijf;
  • U heeft uw bedrijf op het moment van aanvraag nog niet beëindigd;
  • U bent voornemens uw bedrijf binnen 1 1/2 jaar na de aanvraag te beëindigen;
  • U en/of uw partner werken meer dan 1225 uur per jaar in het bedrijf; Het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar bedroeg minder dan
    € 22.511,00. Bij voortzetting van het bedrijf haalt u waarschijnlijk duurzaam een inkomen dat minder bedraagt dan € 23.087,00 per jaar;
  • U beëindigt uw bedrijf nadat u 55 jaar geworden bent;
  • U bent ten minste gedurende 3 jaar voor beëindiging van uw bedrijf voor uw levensonderhoud op uw inkomsten uit zelfstandigheid aangewezen geweest en de 7 jaar daaraan voorafgaand dan wel als zelfstandige, dan wel in loondienst geweest. In ieder geval heeft u de afgelopen 10 jaar geen aanspraak gemaakt op een uitkering krachtens de sociale voorzieningen.

Bij deze regeling wordt rekening gehouden met uw eigen vermogen. Deze wordt vastgesteld vóór beëindiging van het bedrijf. Tot € 129.511,00 wordt vrijgelaten. Over het meerdere vindt een inkomstenkorting plaats van 3%.

Bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering wordt er rekening gehouden met de leefsituatie van de gewezen ondernemer. Eventuele inkomsten van een levenspartner spelen mee in de berekening van de uitkering. Overige uitkeringen worden in mindering gebracht op de IOAZ, behalve bijvoorbeeld een eventuele uitkering van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het Zelfstandigenloket Alkmaar (ZLA) is een samenwerkingsverband tussen vijftien gemeenten in Noord-Holland. Het ZLA werkt aan de dienstverlening voor zelfstandige ondernemers.

Het Zelfstandigenloket Alkmaar (ZLA) voert een aantal wettelijke regelingen uit. Bijvoorbeeld het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Zelfstandigenloket Alkmaar

U vraagt de IOAZ-uitkering aan voordat u met uw zelfstandig beroep of eigen bedrijf bent gestopt! Dus als u nog werkzaam bent als zelfstandig ondernemer en ingeschreven staat bij het handelsregister KvK. U dient de jaarcijfers van de afgelopen 3 boekjaren mee te nemen.

Als u na het indienen van de aanvraag toestemming heeft gekregen om te stoppen, kunt u binnen anderhalf jaar uw bedrijf beëindigen en kan de IOAZ-uitkering ingaan.

U neemt contact op met het Zelfstandigenloket Alkmaar (ZLA). Het ZLA voert voor Beemster deze wettelijke regeling uit.

Spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 14.30 uur op het Werkplein, Waterlandlaan 22-36
Voor het maken van een afspraak of informatie belt u met 072 - 5488488