Handhavingsverzoek

De gemeente wil een veilige, schone en gezonde woon- en leefomgeving voor haar inwoners en bedrijven. Dit wil zij bereiken door de duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten en door de inzet van handhaving te waarborgen.

Als u denkt dat iemand de regels overtreedt, kunt u een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen. Een toezichthouder gaat dan onderzoek ter plaatse uitvoeren. De gemeente doet dit onder andere bij onderwerpen als:

  • Mijn buurman bouwt een schuur in de voortuin.
  • In het verzorgingstehuis van mijn oma staat de brandbeveiligingsinstallatie uitgeschakeld.
  • Bij mij aan de overkant worden oude dakpannen van een monument vervangen door nieuwe moderne dakpannen.
  • Een bedrijf bij mij om de hoek verricht laswerkzaamheden in de buitenlucht.

Als er geen overtreding is vastgesteld, krijgt de verzoeker (belanghebbende) schriftelijk bericht dat de gemeente het verzoek afwijst. De verzoeker kan hierop zijn zienswijze indienen, bezwaar maken en in beroep gaan.
 
Is er wel sprake van een overtreding, dan moet de gemeente onderzoeken of de illegale situatie te legaliseren is. Wanneer legalisatie mogelijk is krijgt de overtreder de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Indien legalisatie niet mogelijk is, moet de illegale situatie worden beëindigd. Dat kan betekenen dat een illegaal gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

De indiener van het verzoek tot handhaving moet direct bij het onderwerp betrokken zijn. Als het bijvoorbeeld een bouwwerk betreft dat zonder vergunning is gebouwd, dan zijn de buren direct betrokken en daardoor belanghebbenden.

Prioriteiten in de handhaving en de gevolgen voor inwoners en bedrijven

  • Handhavingsprioriteiten worden in eerste instantie gebaseerd op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor inwoners en bedrijven. Aspecten als leefbaarheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit worden ook meegewogen.
  • De prioriteiten worden gebaseerd op een probleemgerichte benadering. Dit wordt gebaseerd op wat inwoners en bedrijven belangrijk vinden. Problemen worden integraal en zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven opgelost.
  • Inwoners, bedrijven en instellingen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving. Inwoners en bedrijven dienen problemen zoveel mogelijk zelf op te lossen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de gemeente een rol spelen door bijvoorbeeld overleg of mediation (bemiddelen).

Uitgangspunten en beleidskeuzes

Handhaving wordt zoveel mogelijk integraal uitgevoerd. De gemeente bepaalt (na onderzoek) zelf wanneer zij overgaat tot handhaving. De bestuurlijke uitgangspunten en beleidskeuzes over handhaving van de regelgeving zijn vastgelegd in de Nota Integrale Handhaving gemeente Beemster 2012-2015. In deze nota staan de visie, de uitgangspunten, de prioriteiten en de strategie van de gemeente ten aanzien van de handhaving van de fysieke leefomgeving.

In het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2016 staan de handhavingstaken van de taakvelden milieu, bouwen, brandpreventie en openbare buitenruimte. Aangegeven wordt hoe de capaciteit voor 2016 wordt ingezet.

U kunt uw verzoek schriftelijk richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

In het verzoek vermelden:

  • Uw naam en adres
  • De reden voor het verzoek
  • Uw handtekening

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)