Evenementenvergunning en -melding

Belangrijke informatie rond evenementen in corona tijd

 

Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig of moet u een melding doen.

Beleid & Wetgeving

Zie op de website Overheid.nl voor de geldende regelingen:

Voorwaarden vergunningaanvraag grootschalige evenementen:

  • evenementen tijdens de Beemster Feestweek melden vóór 1 maart van het jaar waarin het evenement gaat plaatsvinden bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving,
  • minimaal twaalf weken voor aanvang van het evenement de vergunningaanvraag indienen,
  • bij het aanvraagformulier een situatietekening en een draaiboek als bijlage toevoegen.

Voorwaarden melding kleinschalige evenementen:

  • minimaal 14 werkdagen voor aanvang van het evenement de melding indienen.

Aan een melding klein evenement zijn geen kosten verbonden.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012:

  • voor een evenement tot 500 bezoekers of deelnemers € 76,75
  • voor een evenement vanaf 500 tot 1000 bezoekers of deelnemers € 206,35
  • voor een evenement vanaf 1.000 bezoekers of deelnemers € 481,60
  • voor een jaarlijks terugkerend evenement met meer dan 5.000 bezoekers of deelnemers € 1.289,65

Brandveiligheid

Wordt het evenement in een tent gehouden? Op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit, is de NEN-norm NEN-8020-41:2012 van toepassing. In deze NEN-norm staat beschreven wat geregeld moet worden om een veilig evenement met tenten te realiseren.

In het kader van de brandveiligheid bent u altijd verplicht contact op te nemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Met dit digitaal invulbare formulier kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). Denk aan het organiseren van een popfestival. In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.

Geluidsnormen evenement

Wanneer er tijdens een buitenevenement het gewenst muziekgeluidniveau meer dan 80 dB(A) of 95 dB(C) bedraagt. Dan is de operationele richtlijn 'vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2012' van toepassing.

Deze richtlijn geeft helderheid over de te stellen eisen in evenementenvergunningen en komt een transparante besluitvorming ten goede. Daarnaast is de richtlijn een handvat voor het maken van keuzes omtrent het in te zetten toezicht op geluidsnormen bij evenementen. Bij evenementen met een geluidsniveau tot 90 dB(A) of 105 dB(C) wordt steekproefsgewijs toezicht gehouden en bij evenementen met hogere geluidsniveau's tot 96 dB(A) of 111 dB(C) wordt altijd gecontroleerd op de geluidsnormen.

GHOR advies bij publieksevenementen

Samen met politie, brandweer en gemeenten heeft de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) een belangrijke taak in de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Één van de voorbereidende taken is advisering bij publieksevenementen. De GHOR werkt met een standaard advies bij evenementen met minder dan 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, waarbij geen verzwarende omstandigheden zijn. Dit advies beschrijft voorwaarden op het gebied van sanitaire, hygiënische en geneeskundige voorzieningen. In een aantal gevallen zal een advies op maat nodig zijn waaruit aanvullende voorwaarden kunnen voortvloeien. GHOR 2013 

Richtlijnen circusdieren VNCO

Deze dierenwelzijnregels zijn opgesteld door de VNCO en bevatten richtlijnen op het gebied van huisvesting, voedsel, voldoende drinkwater en stellen eisen aan de ruimte voor dieren op het evenemententerrein. Richtlijnen circusdieren

Vul het formulier evenementenvergunning in.

Heeft u vragen over de evenementenvergunning neem dan contact op of maak een afspraak met de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden