Drank- en horecawetvergunning

Voor horecagelegenheden waar alcoholhoudende drank wordt geschonken en verstrekt is een Drank- en horecawetvergunning verplicht. Deze vergunning wordt ook wel drankvergunning genoemd.

Horecagelegenheid

Onder horecagelegenheid of horecabedrijf wordt verstaan een gelegenheid of inrichting waar tegen vergoeding alcoholhoudende drank wordt geschonken voor directe consumptie, zoals een café, restaurant of lunchroom.

Verenigingen

Ook verenigingen (sportverenigingen, buurtcentra e.d.) moeten in het bezit zijn van deze vergunning als zij alcoholhoudende drank willen schenken.

De verleende Drank- en horecawetvergunning blijft geldig totdat er een wijziging plaatsvindt in:

 • de ondernemingsvorm;
 • leidinggevende(n);
 • de inrichting (hiertoe behoort ook het terras).

Ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet

Het schenken van alcohol buiten een horecagelegenheid (b.v. bij evenementen) is mogelijk met een vooraf aangevraagde ontheffing. Dit geldt alleen voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard voor een aangesloten periode van maximaal 12 dagen.

De ontheffing wordt verleend als:

 • het schenken van alcohol plaatsvindt onder leiding van een persoon die 21 jaar of ouder is en deze persoon niet van slecht levensgedrag is,
 • één leidinggevende over de verklaring sociale hygiëne beschikt.

 

Beleid & Wetgeving

Artikel 3 Drank- en horecawet

Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en horecawet 1999
Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet

art. 35 Drank- en horecawet

Preventie- en Handhavingsplan (.pdf, 700kb)

Uitvoeringsnota Handhaving horeca en alcoholverstrekkers 2014 (.pdf, 330kb)

Om in aanmerking te komen voor een vergunning gelden de volgende voorwaarden:

 • de leeftijdseis voor leidinggevenden is minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden van de horecagelegenheid moeten in het bezit zijn van een Verklaring sociale hygiëne
 • gedurende de openingstijden van de horecagelegenheid moet er ten minste één van de leidinggevenden aanwezig zijn die ook op de Drank- en horecawetvergunning vermeld staat
 • de leidinggevenden moeten voldoen aan de eisen uit het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en horecawet 1999
 • de horecagelegenheid/inrichting moet voldoen aan de eisen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet

Voor verenigingen, stichtingen e.d. gelden een aantal aanvullende voorwaarden:

 • door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement (met daarin huisregels m.b.t. het gebruik van alcohol) worden opgesteld
 • minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) dienen te beschikken over een Verklaring sociale hygiëne
 • barvrijwilligers moeten door het bestuur geïnstrueerd zijn
 • het is verboden in de inrichting bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden (zoals bruiloften en partijen)
 • het openlijk aanprijzen van de mogelijheid tot het houden van bovengenoemde bijeenkomsten
 • alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse mag uitsluitend worden verstrekt tot 24:00 uur op de dagen en uren waarop de inrichting op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor bezoekers open mag zijn.

Melding wijziging leidinggevende(n)

Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk dat u als horecaondernemer een wijziging van de leidinggevende(n) kan melden bij de gemeente. Een melding is ook nodig als een leidinggevende niet langer op de vergunning vermeld moet worden. De melding kan schriftelijk worden gedaan door het wijzigingsformulier (.pdf, 89,4kb) in te vullen.

De burgemeester bevestigt uiterlijk binnen 48 uur de ontvangst van de melding. De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel (bijlage) bij uw drank- en horecawetvergunning.
Wanneer de aangemelde leidinggevende(n) aan de eisen van artikel 8 van de Drank- en Horecawet voldoet(voldoen) wordt(worden) de leidinggevende(n) bijgeschreven op het aanhangsel. Uw drank- en horecavergunning gaat uit twee delen bestaan: de vergunning zelf en het aanhangsel met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevende(n).

Nadat u de ontvangstbevestiging van de melding van de gemeente heeft ontvangen mag(mogen) de aangemelde leidinggevende(n) direct als leidinggevende(n) aan het werk in uw horecabedrijf. De ontvangstbevestiging van de melding moet u bewaren bij uw drank- en horecawetvergunning.

Melding wijziging inrichting

Aanvraag ter wijziging van de drankvergunning op grond van artikel 30 Drank- en Horecawet.
Wanneer een inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de drankvergunning vermelde omschrijving, bent u verplicht deze wijziging binnen één maand bij de burgemeester te melden. De burgemeester verstrekt, indien nog aan de ten aanzien van de inrichting gestelde eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning.

Het kan de navolgende wijzigingen betreffen:

 • er wordt een extra lokaliteit bij de inrichting betrokken;
 • er wordt na vergunningverlening een terras toegevoegd;
 • de oppervlakte van de lokaliteiten of terrassen wijzigen;
 • er kan een lokaliteit of terras vervallen.

De melding kan schriftelijk worden gedaan door het digitale wijzigingformulier in te vullen.

Let op: Wanneer de wijzigingen buiten de gestelde termijn worden gemeld, dient u een nieuwe drankvergunning aan te vragen.

De legeskosten voor de vergunning zijn:

 • het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet tot het exploiteren van een horeca-inrichting of een slijterbedrijf € 635,10
 • het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 Drank- en horecawet € 47,05
 • het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en horecawet € 101,40
 • een melding als bedoel in artikel 30 van de Drank- en horecawet € 144,00 en een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en horecawet voor een leidinggevende € 94,10 en elk volgend leidinggevende € 81,10
 • het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd:
  voor een periode van maximaal twee weken € 45,40
  voor een jaar: € 152,25

Wettelijke leeftijdsgrenzen moeten zichtbaar worden aangegeven en er mag niet geschonken worden aan mensen die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen zijn. Overtreding van deze regels kan leiden tot intrekking van de Drank- en horecawetvergunning.

Uw horecavergunning moet altijd actueel zijn. Iedere wijziging moet u doorgeven aan de gemeente. Daarnaast dient de bedrijfsomschrijving inschrijving bij de Kamer van Koophandel overeen te komen met uw vergunning. Als dit wijzigt, vervalt (mogelijk) uw vergunning

Lees eerst de voorwaarden voordat u een afspraak maakt.

Voor het aanvragen van een drank- en horecawetvergunning maakt u telefonisch een afspraak met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In overleg met de behandelend ambtenaar wordt het aanvraagformulier ingevuld, door u ondertekend en de aanvraag ingediend.

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Voor deze afspraak zijn de volgende gegevens en documenten noodzakelijk:

gegevens:

 • naam, adres, geboortedatum en -plaats van de aanvrager(s) /eigenaar/exploitant(en);
 • naam van het horecabedrijf;
 • gewenste openingstijden (dagen en uren).

 

documenten:

 • een bouwtekening van de oppervlakte van de inrichting, waarbij de tekening de huidige situatie moet weergeven;
 • gegevens van de mechanische ventilatievoorziening;
 • een voorlopige koop/huurovereenkomst;
 • kopie diploma Sociale Hygiëne van de aanvrager/ondernemer en de leidinggevende(n);
 • kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n).

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden