Bouw en verbouw vergunning

Wilt u iets gaan bouwen of verbouwen dan zijn daar regels voor en heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Via omgevingsloket.nl kunt u vooraf checken of een vergunning nodig is en kunt u een aanvraag indienen.

Een omgevingsvergunning is niet alleen nodig als u een huis of schuur wilt bouwen, maar ook vaak bij verbouw, renovatie of wanneer u de functie van het gebouw wilt wijzigen. Is uw pand opgenomen op de monumentenlijst (gemeentelijk monument of rijksmonument), dan heeft u voor wijzigingen aan het pand een omgevingsvergunning nodig. 

Er kunnen twee verschillende situaties bij het bouwen worden onderscheiden. Het gaat om bouwwerken waarvoor:

  • geen omgevingsvergunning nodig is (vergunningvrij)
  • wel omgevingsvergunning nodig is

De vergunningencheck op omgevingsloket.nl helpt u bij het bepalen of u een vergunning nodig heeft.
Voor meer informatie over vergunningvrij bouwen zie 'Voorwaarden'. 

Omgevingsvergunning bouwen en verbouwen

Voor het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of het wijzigen van het gebruik van een bouwwerk moet u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Bij het beoordelen van de aanvraag wordt gelet op de eisen die in het bestemmingsplan staan, toepassing van de regels uit de Bouwverordening 1992 en op bouwtechnische eisen die voortkomen uit het Bouwbesluit.

Een aanvraag omgevingsvergunning wordt voorgelegd aan de welstandscommissie (een commissie van onafhankelijke deskundigen) die onderzoekt of de aanvraag niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. De commissie baseert haar advies op de Omgevingsnota. (link)

Beleid & Wetgeving

Bouwverordening 1992
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Regeling omgevingsrecht (Mor)
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Woningwet
Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Regeling Bouwbesluit 2012
Bouwbesluitonline.nl

Vergunningvrije bouwwerken

Onder bepaalde voorwaarden heeft u geen vergunning nodig voor eenvoudige en veel voorkomende bouwwerken. Bij woningen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Sinds 1 november 2014 is de regelgeving voor het vergunningsvrij bouwen gewijzigd. Bewoners en bedrijven kunnen eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningsvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Met de nieuwe regels kunnen straks eenvoudiger en sneller aanvragen afgewikkeld worden voor vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan binnen bestaande gebouwen. Ook geldt dat voor tijdelijke afwijkingen tot een duur van 10 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Via www.omgevingsloket.nl kunt u checken of uw plan vergunningsvrij kan worden uitgevoerd.

Gaat u vergunningvrij bouwen?

Vergunningvrije bouwwerken moeten onder andere voldoen aan bepaalde maximale maten en situering ten opzichte van buren en/of openbaar gebied. U moet zich houden aan het Bouwbesluit (de technische spelregels voor het bouwen) en welstandelijke eisen (beoordeling op o.a. uiterlijke aspecten) die zijn vastgelegd in de Welstandsnota. Na voltooiing van het vergunningvrije bouwwerk kan dit worden gecontroleerd door de gemeente.

Lees meer hierover in het informatieblad 'Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken (.pdf, 200kb)' en op www.vergunningsvrijbouwen.com.

De kosten (leges) zijn vastgesteld in de Legesverordening.

Op http://www.leges.nl/ kunt u een indicatie van uw legeskosten verkrijgen.

Veel relevante informatie over het onderwerp bouwregelgeving is te vinden in het webdossier Bouwregelgeving op de website van de Rijksoverheid.

Duurzaam Bouwloket

Welke energiebesparende maatregelen kunnen worden getroffen en hoe doe je dat? Via de website, per mail of telefonisch kunt u bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al uw vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden voor uw woning.

Zie ook duurzaam bouwen en verbouwen.

Overleg met de buren

Wilt u problemen voorkomen? Overleg met uw buren voordat u gaat (ver)bouwen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Hebben de buren problemen met uw plannen, bekijk dan samen of er een oplossing is waar beide partijen tevreden mee zijn. Buren die er onderling niet uitkomen, kunnen juridisch advies inwinnen bij het Juridisch Loket. De rechten en plichten van buren vallen onder het burenrecht, dat is vastgelegd in Boek 5 titel 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Archeologisch onderzoek?

Wanneer u gaat bouwen in een gebied van archeologische waarde, wordt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning het onderdeel archeologisch onderzoek automatisch in de procedure meegenomen.

Verontreinigde grond?

Op verontreinigde grond mag niet worden gebouwd. Een bodemonderzoek, waarin de mate van de verontreiniging wordt aangetoond, is altijd verplicht. Voor bepaalde gebieden in Beemster kan door de gemeente een ontheffing van het bouwverbod worden verleend.

Is uw pand gebouwd vóór 1994?

Dan kan in uw pand asbest toegepast zijn.

Lees hierover meer in de asbestwegwijzer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Subsidie asbestdaken

Eigenaren van gebouwen met een dak van asbest kunnen een subsidie aanvragen voor renovatie. Kernboodschap asbest

Lees hier meer over: https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Vooroverleg

Twijfelt u of het bouwwerk vergunningvrij mag worden gebouwd of wilt u een complex project realiseren. Maak dan een afspraak voor vooroverleg met de klantbegeleiders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U wordt uitgelegd hoe de procedure in z'n werk gaat en welke gegevens u moet verstrekken om een volledige aanvraag te doen. Bovendien hoort u meteen of er meerdere vergunningen nodig zijn. 

Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Aanvraag

U kunt digitaal uw omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket online: omgevingsloket.nl. Ook bijlagen kunt u elektronisch bijsluiten.

Per 1 januari 2014 hebben bedrijven eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online. Overgang naar niveau 2 geeft bedrijven meer zekerheid over het veilig gebruik van Omgevingsloket online.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het indienen van een volledige aanvraag? Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Levertijd omgevingsvergunning

8 weken voor een omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure of 26 weken voor een omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure, als de aanvraag volledig en correct is ingediend.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gemeente Purmerend

Bezoekadres

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Contact en openingstijden