Bijstandverlening zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand.

Er zijn twee mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen

1. Bedrijfskrediet tot maximaal € 193.784,00, rente 8%, looptijd maximaal 10 jaar.
Mogelijk kan een gedeelte van het krediet worden geschonken of de rente in de eerste 2 jaar na kredietverstrekking volledig worden kwijtgescholden.

2. Periodieke uitkering t.b.v. levensonderhoud, max.12 maanden, wegens het tijdelijk ontbreken van inkomsten door externe omstandigheden. De uitkering wordt verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Afhankelijk van het behaalde inkomen wordt, aan de hand van het boekhoudrapport over de betreffende periode, vastgesteld of u de uitkering al dan niet dient terug te betalen. Bij hoge uitzondering kan deze tot tweemaal toe met een jaar worden verlengd.

U kunt een beroep doen op het Bbz (Besluit Bijstandsuitkering Zelfstandigen) wanneer u als zelfstandige onder één van de volgende categorieën valt:

 • U wenst vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf te beginnen.
 • U bent een gevestigde ondernemer met tijdelijke financiële problemen.
 • U bent een oudere ondernemer (55+) en wilt ondanks tegenvallende winsten uw bedrijf voortzetten.

Bent u ouder dan 55 jaar en overweegt u om uw bedrijf te beëindigen? Klik dan door naar de IOAZ uitkering (Inkomensverzekering Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen).

Naast de inkomen uit het eigen bedrijf mogen er geen andere inkomsten zijn die boven de bijstandsnorm vallen. Hierbij wordt ook het inkomen van de partner meegeteld. Mocht het inkomen uit tijdelijk werk komen, dan kan er enige nuancering worden aangebracht.

Overige voorwaarden

 • U verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent ouder dan 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U en uw partner werken ten minste 1225 uur per jaar als zelfstandige.
 • U oefent uw bedrijf hoofdzakelijk in Nederland uit.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten.
 • Uw bank is niet bereid u verder te financieren.
 • Beide partners zijn, ongeacht huwelijkse voorwaarden, hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling.
 • U draagt, eventueel samen met anderen, een financieel risico in de onderneming.
 • Uw bedrijf dient na bijstandverlening levensvatbaar te zijn. Dat wil zeggen dat u uit het bedrijf voldoende inkomsten moet kunnen genereren om uw aflossingsverplichtingen na te komen en in uw levensonderhoud te voorzien.

Maak een afspraak met Halte Werk Zelfstandigenloket.

Halte Werk Zelfstandigenloket voert voor Beemster deze wettelijke regeling uit. 
U dient de jaarcijfers van de afgelopen 3 boekjaren mee te nemen.

Kijk op de website van Halte Werk Zelfstandigenloket.

E-mail: zelfstandigenloket@fhaltewerk.nl

Vermeld hierbij altijd uw naam, woonplaats en telefoonnummer.

Voor het maken van een afspraak of informatie belt u via het telefoonnummer 14 072. Kijk op de website van Halte Werk Zelfstandigenloket voor meer informatie.

Ook van belang: