Bezwaar maken tegen een besluit

Let op!  Volg deze link als u bezwaar wilt maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen

Is het zinvol een bezwaarprocedure te starten?

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente dan geldt:

  • Het besluit moet aan u gericht zijn of u moet belanghebbende zijn en
  • u bent het niet eens met het besluit óf
  • u vindt dat de gemeente ten onrechte géén besluit heeft genomen. De gemeente heeft schriftelijk geweigerd een besluit te nemen of de gemeente heeft niet gereageerd op uw aanvraag/verzoek en u bent het hier niet mee eens óf
  • de gemeente heeft het besluit te laat genomen.

Indieningstermijn

U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Het besluit is bekendgemaakt op de dag dat het naar u is verzonden of op de dag dat het besluit is gepubliceerd in Binnendijks.

Heeft u niet genoeg tijd voor het schrijven van een volledig bezwaarschrift, dan kunt u bij het indienen van het bezwaarschrift vragen of u de redenen van uw bezwaar later mag indienen. Daarvoor krijgt u dan meestal extra tijd om het bezwaarschrift aan te vullen.

U kunt ook bezwaar indienen als het besluit niet aan u gericht is. U moet dan een rechtstreeks, actueel, persoonlijk en betrokken belang hebben bij het besluit van enige betekenis. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er  bomen in de nabijheid van uw woning met een kapvergunning worden gerooid.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Hiervoor moet u gemachtigd zijn (dit geldt niet voor advocaten). Een voorbeeld van een machtiging vindt u op het tabblad Let op!

U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan

Gemeente Purmerend óf gemeente Beemster
t.a.v. Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Wat moet er in het bezwaarschrift staan

In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. Dit moet er in elk geval in staan:

  •  uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  •  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  •  een kopie of een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook het kenmerknummer van het besluit doorgeven
  •  de argumenten van uw  bezwaar
  •  eventueel aangevuld met documenten die uw argumenten  kunnen ondersteunen
  •  uw handtekening.

Bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U krijgt dan de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bezwaarschrift alsnog aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard).

Bezwaar ingediend – en nu?

1. Een medewerker neemt contact met u op

Samen kijken we naar de beste behandelwijze van uw bezwaarschrift. Soms is een bezwaarschriftprocedure niet de oplossing voor uw probleem, maar is het handiger eerst even met elkaar te praten. Misschien kunnen wij uw bezwaren op een andere manier oplossen.

2. Aan alle eisen voldaan?

Als we er samen niet uitkomen en u de bezwaarschriftenprocedure door wilt zetten, kijken we of uw bezwaar aan alle wettelijke eisen voldoet. Als er iets ontbreekt, laten we u dat weten en krijgt u de gelegenheid dit te herstellen.

3. De bezwaarschriftenprocedure

Interne behandeling:

Deze komt het meest voor en is alleen met medewerkers van de gemeent. Er wordt meestal een gesprek (hoorzitting) gepland met u en een juridisch medewerker. Hierbij sluit vaak een medewerker aan van de afdeling die het besluit heeft genomen.

    U ontvangt in principe een beslissing binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Externe behandeling:

Er wordt een hoorzitting gepland met drie leden van een onafhankelijke adviescommissie. Zij werken niet bij de gemeente. Ook hier sluit een medewerker aan van de afdeling die het besluit heeft genomen. De adviescommissie gaat met u in gesprek over uw zaak (de hoorzitting) en brengt dan een advies uit aan de gemeente.

    U ontvangt in principe een beslissing binnen 12 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Besluit uitstellen

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Het besluit wordt dus in beginsel niet uitgesteld. Neem hierover contact op met de behandelaar van uw bezwaarschrift.
Besluit opschorten door voorlopige voorziening

Het kan zijn dat het uitvoeren van het besluit grote gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld als bepaalde bomen op korte termijn gekapt worden. Of als uw uitkering wordt stopgezet. U kunt de voorzieningenrechter dan om een voorlopige voorziening vragen. U vraagt daarmee  de uitvoering van de gemeentelijke beslissing op te schorten voor zolang de bezwaarprocedure loopt. Indien u door de rechter (voorlopig) in het gelijk wordt gesteld, wordt de kap mogelijk uitgesteld of loopt uw uitkering mogelijk (voorlopig) door. Indien tenslotte blijkt dat de uitkering terecht is beëindigd, dan wordt het teveel betaalde aan uitkering van u teruggevorderd.
Voorlopige voorziening aanvragen

U vraagt een voorlopige voorziening aan bij:

De rechtbank Noord-Holland
Locatie Haarlem, sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BK te Haarlem
Kosten

Aan het verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Als de rechter u gelijk geeft, kan hij bepalen dat de gemeente uw kosten (deels) moet betalen. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Maak met het voorbeeld een bezwaarbrief die geschikt is voor uw situatie:

Voorbeeld bezwaarschrift 15,47 kB PDF

Wilt u iemand anders machtigen om een bezwaarschrift in te dienen?

Voorbeeld machtiging 13,05 kB PDF

U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan:
Gemeente Purmerend of Gemeente Beemster
T.a.v. Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Het is altijd verstandig om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen, maar dit is niet verplicht. Het is verstandig een kopie mee te sturen van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

1. U kunt uw schriftelijk bezwaarschrift indienen/adresseren aan:

Gemeente Purmerend
T.a.v. afdeling Bedrijfsvoering, team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Ook van belang: