Bestemmingsplan schadevergoeding

Met planschade wordt bedoeld de vermindering van de waarde van een onroerende zaak, of verlies van inkomen die is veroorzaakt door (wijziging van):

 • bepalingen uit een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening;
 • bepalingen behorend bij een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan;
 • een omgevingsvergunning voor buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan;
 • besluiten van de gemeente, provincie of het Rijk, die de werking van een beheersverordening buiten toepassing verklaren.

Voor het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade hoeft u niet te wachten op de daadwerkelijke realisatie van de bebouwing of het wijzigen van het gebruik. Het gaat om de planologische (objectieve) verslechtering die optreedt.

Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door een van de genoemde oorzaken, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. U dient dit te doen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de planologische maatregel.

Beleid & Wetgeving

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 

Wettekst H6 Wet ruimtelijke ordening

 • Alleen eigenaren van onroerende zaken komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade. Als u een woning of pand huurt kunt u geen verzoek voor planschade indienen.
 • Alleen waardevermindering van onroerende zaken (gebouwen en grond) en inkomensschade komen voor tegemoetkoming in aanmerking. Inkomensschade komt neer op bedrijfsschade in de vorm van omzetverlies.
 • In schade wordt alleen tegemoetgekomen indien die niet voor uw rekening behoort te blijven en/of niet al op een andere manier is vergoed (bij aankoop/onteigening).
 • Het verzoek moet u indienen binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van een planologische maatregel (onherroepelijk wil zeggen dat er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden meer zijn en de planologische maatregel dus onaantastbaar is geworden).

In veel gevallen blijft een deel van de schade voor rekening van de aanvrager. Het eigen risico (twee procent van de waarde van de woning/omzet) is daarvoor opgenomen.

Niet alle schade wordt vergoed. Zo wordt gekeken of u al voor aankoop van uw onroerende zaak, kennis kon nemen van de planontwikkeling. Bijvoorbeeld door een structuurvisie of beleidsplan van de gemeente, provincie of het Rijk. Dit heet 'voorzienbaarheid'. Is dit niet aan de orde, dan geldt ook nog een (wettelijk) eigen risico van twee procent van de waarde van uw onroerend goed of inkomen.

Beoordeling verzoek tegemoetkoming planschade

Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra blijkt dat uw verzoek compleet is, het drempelbedrag binnen de termijn is ontvangen en uw verzoek niet (kennelijk) ongegrond wordt bevonden.

Wie beoordeelt mijn verzoek

De gemeente vraagt een onafhankelijk bureau om advies. Dat bureau vraagt u en de gemeente om meer informatie. Het bureau stelt - na beoordeling van alle relevante stukken en eventueel "horen" - een conceptadvies op. Dit stuurt zij gelijktijdig naar u en de gemeente, zodat beiden kunt reageren. Daarna stelt het bureau het definitieve advies op en stuurt dit naar u en de gemeente.

Besluit

Volgend op het advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Daarbij wordt het advies in de meeste gevallen overgenomen. Om bepaalde redenen kan echter worden afgeweken. In het besluit op uw verzoek wordt aangegeven of en in hoeverre de gemeente aan uw verzoek tegemoetkomt.

Een verzoek om tegemoetkoming planschade wordt in bepaalde gevallen verkort afgedaan, zonder advies van een onafhankelijk bureau. Dat kan als op voorhand duidelijk is dat het verzoek ongegrond is.

Bezwaar tegen de beslissing van het college

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van het college. U dient daarvoor een bezwaarschrift in. Informatie over hoe u een bezwaarschrift kunt indienen, ontvangt u bij de beslissing op uw verzoek.

Uw schriftelijke verzoek om tegemoetkoming in planschade kunt u indienen bij  

Gemeente Beemster
College van burgemeester en wethouders
Postbus 7
1462 ZG Middenbeemster

In uw verzoek beschrijft u

 • het adres van het getroffen perceel / kadastrale aanduiding;
 • door welk besluit u schade lijdt (het schadeveroorzakende besluit);
 • de aard van de schade (wijze waarop u schade ondervindt);
 • de hoogte van de tegemoetkoming (schadebedrag minus eigen risico (twee procent van de waarde van de woning/omzet));
 • de wijze waarop u tegemoetgekomen wenst te worden (in geld of anderszins);
 • op welke datum u eigenaar bent geworden van het onroerend goed.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van de gemeente informatie hoe u kunt betalen, of uw verzoek compleet is en welke termijn daarvoor gesteld wordt.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)