Slopen

Wanneer u een (deel van een) bouwwerk wilt slopen, moet u een sloopmelding doen of heeft u een omgevingsvergunning nodig. Via www.omgevingsloket.nl kunt u vooraf checken of een sloopmelding of een omgevingsvergunning nodig is.

Wanneer een sloopmelding?

De meldingsplicht voor slopen geldt:

 • wanneer de hoeveelheid vrijkomend afval 10m³ of meer bedraagt;
 • wanneer asbest wordt verwijderd.

Wanneer een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is in ieder geval nodig wanneer dat in het bestemmingsplan wordt aangegeven. Er is ook een omgevingsvergunning nodig bij sloopwerkzaamheden aan een rijks- of gemeentelijk monument.

Beleid & Wetgeving

Bouwbesluit 2012 (pdf)
Regeling Bouwbesluit 2012 
Bouwbesluitonline.nl
Artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Woningwet
Wet ruimtelijke ordening
Asbestverwijderingsbesluit 2005

Sloopvoorschriften veiligheid en hinder

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen over de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluid- en trillingshinder. Indien van toepassing en afhankelijk van de lokale situatie kan de gemeente u vragen om:

 • een sloopveiligheidsplan
 • geluid- en/of trillingsonderzoek

In bijzondere gevallen kan de gemeente voor het voorkomen of beperken van hinder of van onveilige situaties aan de melding nadere voorwaarden stellen.

Scheiden van sloopmaterialen aan de bron

Scheiden aan de bron is verplicht zodra van bepaalde sloopmaterialen op de slooplocatie meer dan 1m³ vrijkomt. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is een scheidingsplicht bepaald voor:

 • gevaarlijk afval
 • steenachtig sloopafval
 • gipsblokken en gipsplaatmateriaal
 • bitumineuze dakbedekking
 • teerhoudende dakbedekking
 • teerhoudend asfalt
 • niet-teerhoudend asfalt
 • dakgrind
 • overig afval

Bij de sloopmelding moet een inventarisatie van vrijkomende sloopmaterialen worden gevoegd. Na afronding van de sloopwerkzaamheden kan de gemeente u verzoeken om een opgave van de aard, hoeveelheid en afvoerbestemming van de vrijgekomen sloopmaterialen.

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

De kosten (leges) zijn vastgesteld in de Legesverordening 2018. Onder artikel 11 in deze verordening staat de tabel van tarieven 2018.

De sloopmelding heeft als doel de gemeente te informeren over de geplande sloop. Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, moeten de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Dit verzoek moet gebaseerd zijn op overtreding van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Informatie over asbest is te vinden op de website http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Is het pand gebouwd vóór 1994?

Dan kan in het pand asbest toegepast zijn.

Het slopen van asbest is alleen toegestaan door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Zie hiervoor http://asbest.startpagina.nl/

Subsidie asbestdaken

Eigenaren van gebouwen met een dak van asbest kunnen een subsidie aanvragen voor renovatie. Kernboodschap asbest

Lees hier meer over: https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

De sloopmelding moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden worden ingediend bij het omgevingsloket online. Hier kunt u ook bijlagen elektronisch toevoegen.

Bij de sloopmelding moet u de volgende informatie verstrekken:

 • De gegevens van het te slopen bouwwerk.
 • De gegevens van het sloopbedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.
 • Een stoffeninventarisatie (de aard en hoeveelheid van vrijkomende sloopmaterialen en de afvoerbestemming)
 • Planning en wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
 • Afhankelijk van de lokale situatie een sloopveiligheidsplan.
 • Een asbestinventarisatierapport als dat op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is vereist.
 • Indien van toepassing informatie over de inzet van de mobiele puinbreker.

Het digitale meldingsformulier of aanvraagformulier omgevingsvergunning op www.omgevingsloket.nl kunt u uitprinten, invullen en persoonlijk of via de post indienen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Per 1 januari 2014 hebben bedrijven eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om in te kunnen loggen in Omgevingsloket online. Overgang naar niveau 2 geeft bedrijven meer zekerheid over het veilig gebruik van Omgevingsloket online.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het indienen van een volledige melding of aanvraag? Maak hiervoor een afspraak. Maak een afspraak of bel (0299) 452 452.

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)